TAGINFO 5 - 2015

I Sønderjylland ved byen Gram ligger et imponerende slotsanlæg med avlsbygninger, store lader, park, sø og selve slottet, Gram Slot. Stedet blev i 2007 overtaget af Sanne og Svend Brodersen, der ønsker at give det historiske sted nyt liv ved at kombinere et moderne økologisk landbrug med kulturelle oplevelser i de unikke omgivelser. Familien Brodersens arbejde har man på tætteste hold kunnet følge i TV-serien ”Godsejerne” på DR1. Vi har besøgt Gram Slot for at se nærmere på Den holstenske lade, som imponerer med sin enorme tagflade, der er dækket med mere end 22.000 Dantegl vingetagsten.

Den holstenske lade på Gram Slot

Dantegl Gl. Dansk Rød
Gram Slot i Sønderjylland

Efter slesvig-holstensk byggeskik

Laden blev opført i 1669, men brændte i 1905, fortæller arkitekt Jørgen Overby, Gram. Den blev efterfølgende genopført, men med et noget andet udseende. Da vi i 2013 tog fat på en større renovering, der bl.a. omfattede tagkonstruktionen, blev det besluttet at genskabe den oprindelige ladebygning, der var opført efter slesvig-holstensk byggeskik. Dvs. en staklade kendetegnet ved sin store højde, dramatiske taghældning og en imponerende tagflade. Heraf kommer også navnet Den holstenske lade. Det oprindelige murværk er bevaret, mens den bærende konstruktion, der bestod af træ, i dag er erstattet af stålspær.

Dantegl Gl. Dansk Rød
Den holstenske lade med Dantegl Gl. Dansk

Opført over tre århundreder

Gram Slots historie kan føres tilbage til 1231, hvor det tilhørte kong Valdemar Sejr. Den ældste del af det trefløjede anlæg, som står i dag, er østfløjen, der er opført i 1500-tallet. Sydfløjen blev tilføjet i 1670 og vestfløjen i 1751. Sydfløjens bygherre hed Hans Schack – en af datidens rigeste og mest magtfulde mænd. Hans Schack, der havde en fortid som generalmajor i den franske hær og kommandant i Hamborg, blev i 1657 kontaktet af den danske regering, der tilbød ham en fremtrædende post i den danske hær, der lå i krig med svenskerne.

Schack kendte sit eget værd og forlangte bl.a. at få en dansk adelstitel for at underskrive aftalen. Han fik titel af lensgreve og blev udnævnt til generalløjtnant. Som belønning for sin indsats i sejren over Karl 10. Gustav blev Hans Schack udnævnt til rigsfeltherre og fik overdraget Møgeltønderhus i Sønderjylland, der efterfølgende skiftede navn til Schackenborg. I 1664 købte han Gram Slot, hvor han opførte en ny avlsgård, der bl.a. omfattede Den holstenske lade. Teglstenene til byggeriet kom fra det teglværk, han anlagde på stedet i 1667.  

Dantegl Gl. Dansk Rød

Fra strå til klassiske røde vingetagsten

Da laden blev opført for ca. 350 år siden, var den tækket med strå, fortæller arkitekt Jørgen Overby. I forbindelse med renoveringen har vi valgt at oplægge klassiske vingetagsten, som også er brugt på avlsgården og slottet. I dette tilfælde røde Dantegl model Gl. Dansk. Resultatet er en unik bygning, der er en arkitektonisk oplevelse både udvendig og indvendig.

Dantegl Gl. Dansk rød

”Den onde grevinde” og havets dyreliv for 10 millioner år siden

Endnu en markant ejer af Gram Slot var Anna Sophie Schack, der overtog stedet i 1719. Hun var en driftig og meget energisk dame, der byggede om og købte nye godser til. I København erhvervede hun bl.a. det nuværende Christian 9.’s Palæ på Amalienborg. Anne Sophie Schack stillede store krav til sine fæstebønder, der blev bebyrdet med stadigt mere hoveriarbejde. Derfor fik hun også tilnavnet ”den onde grevinde”. Hun var både hård og viljefast, men havde også sine gode sider, således opførte hun flere skoler i området, hvor fæstebøndernes børn kunne tilegne sig større viden. 

Gram Slot havde eget teglværk frem til 1988. Den tidligere lergrav, der er gammel havbund, danner i dag rammen om et spændende geologisk museum, hvor der er fundet rester af dyr, der levede i havet for ca. 10 millioner år siden. 

Dantegl Gl. Dansk Rød